nowe wzory formularzy w postępowaniu cywilnym


W dniu 26 sierpnia 2016 r. wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1213).

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór formularza pozwu, pozwu wzajemnego oraz formularza „dane stron”.

W nowych drukach doprecyzowano konieczność podawania numerów PESEL, NIP albo KRS strony, co jest zgodne z przepisem art 126 § 2 k.p.c. jak również poprawiono rubrykę dotyczącą rodzaju żądanych odsetek. Ta ostatnia zmiana jest wynikiem nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.