Uwaga nowość – plan rozprawy w postępowaniu cywilnym !!!!


Nowelizacja KPC ( ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. – Dz.U. z 2019 r., poz 1469 )) wprowadza nieznaną dotąd na gruncie procedury cywilnej instytucję planowania rozprawy.

Główne założenia zmian są następujące:

  • jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym będzie sporządzany plan rozprawy;
  • zmiany do planu rozprawy i sporządzenie nowego tylko w wyjątkowych sytuacjach;
  • twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają, co do zasady pominięciu.

Plan rozprawy sporządzany będzie, jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym

W myśl znowelizowanego art. 206 KPC przewodniczący i sąd będę podejmować czynności w sprawie tak, aby przebiegła zgodnie z planem rozprawy. Przewodniczący obowiązany będzie również do wyznaczania terminów posiedzeń w sprawie zgodnie z planem rozprawy.

Plan rozprawy zawiera rozstrzygnięcia, co do wniosków dowodowych stron, zastępując w tym zakresie postanowienie dowodowe – w zakresie dowodów rozstrzygnięcie jest obligatoryjną częścią planu rozprawy (art. 2059 § 1 KPC).  W razie potrzeby plan rozprawy może obejmować również inne kwestie o istotnym znaczeniu dla sprawnego rozpoznania sprawy, np. ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne; terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie; kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego.

Plan rozprawy ustalany jest ze stronami, zatwierdza go przewodniczący. Plan rozprawy z urzędu doręcza się stronom. Doręczenie stronie planu rozprawy zastępuje zawiadomienie jej o terminach posiedzeń i innych czynności objętych planem. Jeżeli plan obejmuje obowiązki, które strona musi wykonać osobiście, w szczególności stawienie się w celu udziału w czynnościach wymagających jej osobistego stawiennictwa, doręcza się go także bezpośrednio stronie. Zmiany do planu rozprawy i sporządzenie nowego tylko w wyjątkowych sytuacjach

Co bardzo ważne – twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają, co do zasady pominięciu.

Jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili zatwierdzenia planu rozprawy. Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

Nowelizacja wprowadza zatem znaczne ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów próbując w ten sposób uniknąć opóźnień w procesie przy jednoczesnym zapewnieniu spójności nieprzerwanej pracy sądu.