Rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie rozprawy – zmiany w KPC !


Jednym z głównych założeń ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizującej KPC jest przyspieszenie postępowania sądowego. Ma temu służyć wprowadzona zasada rozstrzygania spraw na jednym terminie rozprawy i przeprowadzanie rozpraw według planu.

Nowy model postępowania zakłada:

  • Sprawa rozstrzygana jest na pierwszym posiedzeniu ( art. 2061 KPC),
  • Pierwszą rozprawę poprzedza w razie potrzeby posiedzeniem przygotowawczym (art. 2054 3 KPC),
  • Po zakończeniu posiedzenia przygotowawczego procedowanie ze sprawą będzie przebiegało według planu rozprawy (art. 206 i art. 208 § 1 KPC).

Rozstrzyganie sprawy na pierwszym posiedzeniu

W myśl nowego przepisu art. 2061 KPC rozprawę należy przygotować tak, aby nie było przeszkód do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu na nią wyznaczonym. Więcej posiedzeń niż jedno wyznacza się tylko w razie konieczności, zwłaszcza gdy przeprowadzenie wszystkich dowodów na jednym posiedzeniu nie jest możliwe. W takim przypadku posiedzenia powinny odbywać się w kolejnych dniach, a jeżeli nie jest to możliwe – tak, aby upływ czasu pomiędzy kolejnymi posiedzeniami nie był nadmierny.

Poprzedzenie pierwszej rozprawy w razie potrzeby posiedzeniem przygotowawczym

Zgodnie z nowym przepisem art. 2054 KPC po złożeniu odpowiedzi na pozew, a także gdy odpowiedź na pozew nie została złożona, ale wyrok zaoczny nie został wydany, przewodniczący wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony. Przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by termin pierwszego posiedzenia przygotowawczego przypadł nie później niż dwa miesiące po dniu złożenia odpowiedzi na pozew albo ostatniego pisma przygotowawczego złożonego w wykonaniu zarządzenia przewodniczącego, a jeżeli odpowiedź na pozew albo pismo przygotowawcze nie zostaną złożone – nie później niż dwa miesiące po upływie terminu do złożenia tych pism. Jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, przewodniczący może jej nadać inny właściwy bieg, w szczególności skierować ją do rozpoznania, także na rozprawie.

Plan rozprawy

W myśl znowelizowanego art. 206 KPC przewodniczący i sąd będą podejmować czynności w sprawie tak, aby przebiegła zgodnie z planem rozprawy, a jeżeli planu nie sporządzono – w najwcześniejszych możliwych terminach. Przewodniczący wyznacza terminy posiedzeń w sprawie zgodnie z planem rozprawy, a jeżeli planu nie sporządzono – najwcześniejsze możliwe terminy. Zgodnie z art. 208 KPC na podstawie planu rozprawy przewodniczący wydaje zarządzenia mające na celu przygotowanie rozprawy. Narzędziem prawidłowej organizacji rozprawy pozostają więc zarządzenia przewodniczącego.

 

Więcej o planie rozprawy przeczytacie w kolejnym wpisie. Zapraszam !!!!